Địa chỉ – Hình ảnh Nhà máy N1

Địa chỉ : Số 26 Bis/1 khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại : 0650 3743210-3785410-3785860